Dopis biskupa Martina k Solidárnímu fondu

 

Dopis klikněte zde:  Dopis_ap_admin_DMS_fond_CZ.pdf (104273)

Novinky

Čtení 17. neděle v mezidobí A

Čtení z první knihy Královské ¦ 1 Král 3, 5. 7-12.  Hospodin se zjevil Šalomounovi ve snu v noci. Bůh pravil: „Žádej si, co bych ti měl dát." Šalomoun řekl: „Hospodine, můj Bože, tys učinil svého služebníka králem místo Davida, mého otce. Ale já jsem mladíček a nevím si rady. Tvůj...
Celý článek

Čtení 16. neděle v mezidobí cyklus A

Čtení z knihy Moudrosti ¦ Mdr 12, 13. 16-19.  Kromě tebe není boha, který by se o všechno staral, nemusíš dokazovat, že soudíš spravedlivě. Neboť tvá moc je základ spravedlnosti a to, žes pánem, činí tě shovívavým ke každému. Vždyť sílu ukazuješ jen tomu, kdo nevěří v tvou svrchovanou...
Celý článek

Čtení 15. neděle v mezidobí cylus A

Čtení z knihy proroka Izaiáše ¦ Iz 55, 10-11.  Toto praví Hospodin: „Jako déšť a sníh padá z nebe a nevrací se tam, ale svlažuje zem a působí, že může rodit a rašit, ona pak obdařuje semenem rozsévače a chlebem toho, kdo jí, tak se stane s mým slovem, které vyšlo z mých úst: nevrátí se...
Celý článek

14. neděle v mezidobí cyklus A

Čtení z knihy proroka Zachariáše. Toto praví Hospodin: „Hlasitě zajásej, siónská dcero, zaplesej, dcero jeruzalémská, hle, tvůj král k tobě přichází, je spravedlivý a přináší spásu, je pokorný a jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti. Zničí válečné vozy z Efraima, válečné oře z Jeruzaléma,...
Celý článek

Čtení 13. neděli v mezidobí cyklus A

Čtení z druhé knihy Královské ¦ 2 Král 4, 8-11. 14-16a.  Jednoho dne Elizeus procházel přes Šunem. Žila tam zámožná žena a ta ho pozvala k jídlu. Kdykoli tam procházel, zašel se tam najíst. A ona řekla svému muži: „Vím, že je to svatý muž Boží, který k nám vždy přichází. Upravíme mu v...
Celý článek

Čtení 12. neděli v mezidobí cyklus A

Čtení z knihy proroka Jeremiáše ¦ Jer 20, 10-13.  Jeremiáš řekl: Slyšel jsem nepřátelské umlouvání mnohých: „Hrůza ze všech stran! Udejte ho! Udáme ho!“ I ti, kteří se mnou žili v přátelství, číhají na můj pád: „Snad se dá svést a zmocníme se ho a pomstíme se na něm!“ Ale Hospodin je se...
Celý článek

Čtení na 11. neděli v mezidobí cyklus A

1. čtení: Ex 19, 2-6a  Když přišli synové Izraele na sinajskou poušť, utábořili se na poušti. Izrael se tam utábořil před horou. Mojžíš vystoupil k Bohu a Hospodin na něj zavolal s hory: "Tak řekneš Jakubovu domu a oznámíš synům Izraele: Sami jste viděli, co jsem udělal Egypťanům, jak jsem...
Celý článek

Dušičkové odpustky

Odpustky, které je běžně možné získat v dušičkovém týdnu od 1. do 8. listopadu spojené s návštěvou hřbitova je letos, stejně jako v předchozích letech (a až do roku 2026) možné získat také v týdnu před dušičkami od 25. 10. do 31. 10. Podmínky: Nemožnost navštívit hřbitov v běžném týdnu...
Celý článek

Přihlášky do náboženství

  Vážení přátelé, blíží se nový školní rok a věřím, že bude probíhat normálněji než tomu bylo v loňském. Kliknutím na odkaz můžete zobrazit a stáhnout přihlášku k výuce náboženství ve škole. Co nejdříve ji prosím odevzdejte knězi! Přihláška do nábožensví 22-23.odt (33567)  
Celý článek